Social Community Day & Month 2020
Dokumentation zum Social Community Day 2019.
Schriftenreihe zur digitalen Gesellschaft NRW